Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky určují hlavní zásady a principy obchodních vztahů mezi BeDigi sro (dále jako „dodavatel“) a zákazníkem (dále jako „odběratel“) se svými odběrateli a zákazníky. Tyto obchodní podmínky se vztahují na produkty a objednávky, nabízené a realizované prostřednictvím online služby chcemesvobodu.com .

Provozovatel

 • Provozovatelem webu chcemesvobodu.com je spoločnosť BeDigi s.r.o.
 • Adresa spoločnosti: Karola Šišku 38, 903 01 Senec, Slovensko, Tel.: +421 948 446 067
 • Registrace: Výpis z obch. reg. Okres. soudu Bratislava 1, Oddíl: Sro Vložka č.: 149509/B
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodní inšpekce (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, www.soi.sk

Objednáním prostřednictvím web stránky zákazník vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami. Všechna ustanovení zde uvedená jsou platná pokud není písemnou smluvní formou s odběratelem explicitně uvedeno jinak.

 1. Definice pojmů

Pokud není z kontextu zřejmé něco jiného, mají v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a jejich přílohách následující výrazy tento význam:
1.1. „Dodavatel“ – znamená společnost BeDigi sro, se sídlem Karola Šišku 38, 903 01 Senec, SK, IČO: 53 420 934, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. Oddíl: Sro, Vložka číslo: 149509 / B 1.2. „Odběratel“ – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu se společností BeDigi sro a to především vystavením objednávky v ústní nebo písemné formě, odesláním vyplněného objednávkového formuláře na webstránce dodavatele, odesláním e-mailové objednávky, podpisem kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné formy písemné smlouvy.
1.3. „Produkt“ – znamená veškeré zboží, které dodavatel prodává zejména:
1.3.1. textilní produkty na stránce zwww.chcemesvobodu.com
1.3.2. všechny další produkty, na jejichž prodeji se dohodne dodavatel a odběratel
1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění
1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodní podmínky společnosti BeDigi sro
1.6. „Doručení“ – znamená, že písemnost se považuje za doručenou dnem po odeslání poštou nebo mailem.

 

 1. Objednávka produktu

2.1. Odběratel objednává produkt a služby u dodavatele písemně:
2.1.1. e-mailem na adrese ahoj@chcemesvobodu.com,
2.1.2. i tehdy, pokud již odběratel objednal produkt u dodavatele osobně; v takovém případě se odběratel zavazuje potvrdit ústní objednávku písemně, mailem nebo poštou do 24 hodin od ústní nebo telefonické objednávky. K ústní nebo telefonické objednávce, která nebyla dodatečně písemně potvrzena dodavatelem, se nepřihlíží.
2.2. Odeslané objednávky musí obsahovat základní náležitosti jako: kompletní fakturační údaje, číslo objednávky, kontaktní osobu, telefonický a e-mailový kontakt, způsob převzetí produktu, popis objednaného produktu s kódy dle aktuálního ceníku a počet kusů, způsob platby.
2.3. Odběratel je povinen současně s objednáním produktu poskytnout dodavateli zálohu na kupní cenu ve výši 100% z ceny objednaného produktu, pokud není v Dealerské smlouvě stanoveno jinak.
2.4. Objednávky jsou u dodavatele zařazovány do systému a vyřizovány v pořadí, v jakém přicházejí. Každá potvrzená objednávka je závazná.
2.5. Odběratel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením dodavatelem.
2.6. Odběratel má právo stornovat závaznou objednávku, avšak pouze před dodáním produktu.

 1. Dodání produktu

3.1. Dodání produktu se uskutečňuje odevzdáním k přepravě.
3.1.1 Při použití přepravce se faktura, dodací list a produkt předají přepravci. Produkt je zabalen a zabezpečen. Odběratel je povinen při přebírání produktu zkontrolovat neporušenost a kompletnost zásilky.
3.2. Produkt se považuje za převzatý odběratelem od doby, kdy dodavatel odběrateli, jeho zástupci nebo přepravci umožní s ním fyzicky disponovat (bez ohledu na to, kdo platí dopravní náklady nebo pojištění produktu během přepravy).
3.3. Odběratel se zavazuje odebrat objednaný produkt nebo jeho část nejpozději do 5 dnů od písemné nebo mailové výzvy dodavatele. Při neakceptování této výzvy má dodavatel právo prodat objednaný produkt jinému subjektu nebo zajistit jeho další uskladnění na náklady odběratele.
3.4. V případě objednání přepravy produktu dodavatelem, je odběratel povinen uhradit dodavateli přepravní náklady v plné výši.

 

 1. Ceny a slevy

4.1. Ceny produktů a služeb jsou uvedeny na internetové stránce. Všechny ceny jsou uváděny včetně odpovídající DPH. Z těchto cen má dodavatel právo poskytnout slevy s ohledem na množství prodaného produktu, momentální situaci na skladě a podle aktuální cenové politiky dodavatele. Konečná cena pro objednávky je uvedena v potvrzení objednávky.
4.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen a obsahu ceníku.
4.3. Dodavatel má vyhrazené právo dohodnout s odběratelem zvláštní cenové a platební podmínky při konkrétní objednávce bez ohledu na úpravu vzájemných vztahů ve VOP a jiných smlouvách.

 1. Platební podmínky

5.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží předem a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky.
5.2. Způsob platby: Platbu je možné zrealizovat v hotovosti při dobírce nebo převodním příkazem na základě platebního příkazu, zálohové nebo řádné faktury vystavené dodavatelem.
5.3. Dodavatel si vyhrazuje právo dílčí fakturace za již dodaný produkt.
5.4. Odběratel není oprávněn započítat si jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou pohledávku vůči dodavateli, která vznikla na základě objednávky podle smlouvy nebo těchto VOP, nebo která vznikla porušením VOP, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

 

 1. Vlastnictví produktu a předcházení škodám

6.1. Odběratel nabývá vlastnická práva k produktu až úplným uhrazením kupní ceny a nákladů, spojených s dodáním produktu, na které má dodavatel v souladu s VOP a smlouvou nárok.
6.2. Nebezpečí škody na produktu přechází na odběratele momentem dodání produktu odběrateli nebo jeho zmocněnci.

 1. Odpovědnost za škodu

7.1. V případě, že dodavatel poruší jakoukoli svou povinnost, vyplývající z jednotlivé objednávky, takové porušení nebude mít vliv na práva a povinnosti smluvních stran u provedených objednávek jiných odběratelů podle těchto VOP a jiných smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
7.2. Dodavatel v souladu s § 373 a 374 ObZ neodpovídá za škodu, která vznikla odběrateli v souvislosti s překážkou, která nastala nezávisle na vůli dodavatele a zabránila dodavateli ve splnění jeho smluvní povinnosti.

 1. Odstoupení kupujícího od smlouvy

8.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.
8.2. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou). Zboží je třeba zaslat na adresu sídla prodávajícího doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupující.
8.3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží prodávajícím, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

 1. Odstoupení dodavatele od smlouvy

9.1. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
9.2. Objednaný produkt není dostupný nebo byla jeho výroba či prodej již ukončené.
9.3. Technické vybavení pro realizaci není v daném čase funkční a dodavatel nemá možnost objednávku zpracovat.
9.4. Obsah objednávky je v rozporu se zákonem, autorskými právy, etickými zásadami dodavatele.
9.5. Dodavatel si vyhrazuje uplatnit výhradu svědomí a objednávku nepřijmout, resp. odstoupit od smlouvy.
9.6. V případě odstoupení od smlouvy, nebo nepřijetí objednávky dodavatel neprodleně vrátí přijatou platbu za danou objednávku na účet objednatele.

 

 1. Záruční lhůty a reklamační řád

10.1. Záruční doba na produkt, dodávaný dodavatelem, se řídí příslušnými ustanoveními ObZ. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel poskytuje záruku na vady produktu, které se vyskytnou v době jednoho roku ode dne převzetí produktu odběratelem.
10.2. V souladu s § 427 a § 428 ObZ je odběratel povinen reklamovat zjevnou vadu produktu neprodleně po jeho převzetí, nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí produktu. K později uplatněné reklamaci nebude přihlíženo.
10.3. Dodavatelem poskytovaná záruka na produkt v plném rozsahu zaniká, pokud byl produkt použit k dalšímu zpracování, nebo byl jakýmkoli způsobem upraven nebo pozměněn.
10.4. Při uplatnění reklamace je odběratel povinen doručit dodavateli reklamovaný produkt na vlastní náklady do skladu dodavatele čistý, mechanicky nepoškozený, nepotištěný ani jinak neoznačený, v originálním balení s kopií dodacího listu nebo faktury a s přesným popisem vady.
10.5. Vady musí být vytčené písemně nebo e-mailem na řádně vyplněném reklamačním listu reklamačnímu pracovníkovi dodavatele. Reklamační list je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační list vyplněný odběratelem obsahuje: obchodní název odběratele, datum vydání dokladu, kterým byl produkt zakoupen, číslo faktury, katalogové značení produktu, počet kusů produktu, popis vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace.
10.6. Oprávněná reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je odběratel povinen uhradit náklady, vzniklé řešením této reklamace.
10.7. V případě, že produkt není možné opravit, dodavatel si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci náhradním plněním nebo vrácením kupní ceny.
Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným oznámením závady, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Reklamace posuzujeme v souladu s pokyny výrobce zboží. Kupující musí oznámit prodávajícímu zjištěné závady nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží písemně (i e-mailem). Při reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení. Poštovné a jiné poplatky dodavatel nevrací. Za relevantní důvod vrácení zboží nepovažujeme opotřebení zboží nošením a praním, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku.

 

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud jsou, nebo se stanou některá ustanovení těchto VOP neplatnými, nebo v rozporu s platným právním řádem České republiky, nebo se stanou nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
13.2. Dodavatel má vyhrazené právo tyto VOP změnit. Změna VOP se považuje za účinnou vůči odběrateli dnem zveřejnění VOP na internetové stránce dodavatele – www.chcemesvobodu.com s uvedením data platnosti VOP.
13.3. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObZ.